127_ZWO-1Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking: een mond vol. Binnen de Protestantse Kerk in Nederland bestaat er zelfs een afkorting voor: ZWO. Zelf maakte ik een aantal jaren deel uit van een ZWO-commissie. Deze commissie is nog steeds actief in mijn geloofsgemeenschap met onder meer het verkopen van Fairtrade producten en schrijfacties voor Amnesty International.

De ‘Z’ van ZWO staat voor Zending. Veel mensen denken hierbij aan ‘zieltjes winnen’ en het vergroten van het christelijke marktaandeel op de religieuze markt. Dat vind ik persoonlijk een te smalle en ook te platte gedachte. Ik zie het liever zo: christenen moeten hun godsdienst en hun kerk niet beschouwen als doelen maar als middelen. Het christendom en alle instituten en belijdenissen zijn van waarde, maar het is en blijft mensenwerk: pogingen om ‘het ultieme’ vast te leggen of te organiseren. Maar de Geest laat zich niet kooien.

Zending of missie begint met een stem die ieder mens – op zijn eigen plaats en in zijn eigen tijd – innerlijk kan verstaan. Werk jij als mens mee aan hoe de schepping bedoeld is? Jezus noemde dit ‘het koninkrijk van God’. Het lijkt mij een vergissing te denken dat Jezus er op uit was om een nieuwe godsdienst of denominatie te stichten. Jezus verkondigde universele liefde die juist scheidslijnen doorbrak. Jezus liet voortdurend zien dat de God van Israël geen moraliserende stamgod is maar als bondgenoot van mensen de bevrijding van heel de schepping voor ogen heeft.

Wie zich hierdoor laat aanspreken kan niet stilzitten en is geroepen om het goede en revolutionaire nieuws van de bevrijding van alle schepselen te verkondigen en handen en voeten te geven. Woord en daad vallen samen. De bestaande maatschappelijke en politieke orde komt hierdoor onder radicale kritiek te staan. Het gaat erom dat christenen geen muren opwerpen of religieuze waarheden verkondigen maar ‘mens met de mensen’ worden, zoals Jezus dat deed. Daarom hoop ik dat plaatselijke ZWO-commissies blijven kietelen zodat kerkgangers kiezen voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Dichtbij, in ons land en wereldwijd.

Ruimte maken voor de ander en voor jezelf, door eerst ruimte te maken voor het mysterie van Gods liefde. Voorbij alle vrijblijvendheid klinkt de stem: ‘Mens, waar ben je?’ Maken we in ons doen en laten ruimte voor vrede en recht? Zo is en blijft ZWO een wat vreemde afkorting voor een vernieuwende kracht vanuit de kerken, gericht op de maatschappij.

Deze tekst is geschreven voor Protestant.nu en is daar ook gepubliceerd.

Advertenties